انگشترهای تنگ، مردی را روانه بیمارستان کرد

انگشترهای تنگ، مردی را روانه بیمارستان کرد
مردی جوان با وارد کردن دو حلقه انگشتر تنگ به انگشتان دستش خود را به دردسر انداخت.

انگشترهای تنگ، مردی را روانه بیمارستان کرد