انقراض نسل «زمین های خاکی»؛ ورزش محلات چه شد؟

انقراض نسل «زمین های خاکی»؛ ورزش محلات چه شد؟
اگر بخواهیم در زمینه ظهور استعدادهای ورزشی بیرون آمده از دل زمین های خاکی و ورزش محلات، یک رشته ورزشی را به طور خاص تر مورد بررسی قرار دهیم، آن رشته چیزی جز فوتبال نخواهد بود.

انقراض نسل «زمین های خاکی»؛ ورزش محلات چه شد؟