انفجار مین در منطقه میمک مهران حادثه آفرید

انفجار مین در منطقه میمک مهران حادثه آفرید

انفجار مین در منطقه میمک مهران حادثه آفرید