انفجار مهیب در یک مرکز خرید در پایتخت کلمبیا

انفجار مهیب در یک مرکز خرید در پایتخت کلمبیا

انفجار مهیب در یک مرکز خرید در پایتخت کلمبیا