انفجاری خودروی بمب‌گذاری شده در نزدیکی کاخ ریاست جمهوری سومالی

انفجاری خودروی بمب‌گذاری شده در نزدیکی کاخ ریاست جمهوری سومالی

انفجاری خودروی بمب‌گذاری شده در نزدیکی کاخ ریاست جمهوری سومالی