انصاری: توهين به رئيس‌جمهور، توهين به جمهوريت است / پشت صحنه این اقدام، عناصر اسرائیل و منافقین هستند

انصاری: توهين به رئيس‌جمهور، توهين به جمهوريت است / پشت صحنه این اقدام، عناصر اسرائیل و منافقین هستند

انصاری: توهين به رئيس‌جمهور، توهين به جمهوريت است / پشت صحنه این اقدام، عناصر اسرائیل و منافقین هستند