انتشار دومین ویدئوی تهدید آمیز داعش علیه رهبر اهل سنت زاهدان

انتشار دومین ویدئوی تهدید آمیز داعش علیه رهبر اهل سنت زاهدان
 دومین ویدئوی تهدید امیز تروریست های تکفیری داعش  علیه مولوی عبدالحمید روحانی بلندپایه اهل سنت ایران منتشر شده است. گروه تروریستی داعش ساعاتی بعد از انتشار ویدئویی به زبان فارسی که در آن ایران را تهدید کرد در دومین ویدئوی خود مولوی عبدالحمید روحانی بلندپایه اهل سنت ایران را تهدید…

انتشار دومین ویدئوی تهدید آمیز داعش علیه رهبر اهل سنت زاهدان