انتخاب دکتر ولایتی به عنوان عضو هیات امنای دانشگاه آزاد اسلامی

انتخاب دکتر ولایتی به عنوان عضو هیات امنای دانشگاه آزاد اسلامی

انتخاب دکتر ولایتی به عنوان عضو هیات امنای دانشگاه آزاد اسلامی