امیر پوردستان: شورای عالی معیشت در سطح ارتش تشکیل می‌شود

امیر پوردستان: شورای عالی معیشت در سطح ارتش تشکیل می‌شود

امیر پوردستان: شورای عالی معیشت در سطح ارتش تشکیل می‌شود