امیر نعمتی و امیر جهانشاهی به درجه سرتیپی نائل شدند

امیر نعمتی و امیر جهانشاهی به درجه سرتیپی نائل شدند

امیر نعمتی و امیر جهانشاهی به درجه سرتیپی نائل شدند