امیرعبداللهیان با رئیس مجلس سوریه دیدار کرد

امیرعبداللهیان با رئیس مجلس سوریه دیدار کرد

امیرعبداللهیان با رئیس مجلس سوریه دیدار کرد