امیرعبداللهیان: اقدام موشکی سپاه، هشدار اولیه و جدی به تروریست ها و حامیانشان است

امیرعبداللهیان:
اقدام موشکی سپاه، هشدار اولیه و جدی به تروریست ها و حامیانشان است

امیرعبداللهیان:
اقدام موشکی سپاه، هشدار اولیه و جدی به تروریست ها و حامیانشان است