القاعده گروگان سوئدی را بعد از ۶ سال آزاد کرد

القاعده گروگان سوئدی را بعد از ۶ سال آزاد کرد

القاعده گروگان سوئدی را بعد از ۶ سال آزاد کرد