العبادی: با تروریست‌هایی می‌جنگیم که امتداد رژیم بعث هستند

العبادی: با تروریست‌هایی می‌جنگیم که امتداد رژیم بعث هستند

العبادی: با تروریست‌هایی می‌جنگیم که امتداد رژیم بعث هستند