افزایش شمار گارگران خارجی در روسیه

افزایش شمار گارگران خارجی در روسیه
روسیه تعداد ویزاهای کاری را برای اتباع خارجی در سال ۲۰۱۷ میلادی افزایش می دهد.

افزایش شمار گارگران خارجی در روسیه