اعتراف پسر افغان به قتل پدر و مادر/ امر و نهی عامل قتل خانوادگی!

اعتراف پسر افغان به قتل پدر و مادر/ امر و نهی عامل قتل خانوادگی!

اعتراف پسر افغان به قتل پدر و مادر/ امر و نهی عامل قتل خانوادگی!