اظهار نظر صریح یورگن کلوب درباره سردار

اظهار نظر صریح یورگن کلوب درباره سردار
سرانجام یورگن کلوب با سئوالی درباره خرید ستاره ایرانی مواجه شد و آن را رد نکرد.

اظهار نظر صریح یورگن کلوب درباره سردار