اظهارنظر مدیرعامل سازمان اموال تملیکی درباره خبر مربوط به واگذاری خودروهای لوکس به وزارت خارجه

اظهارنظر مدیرعامل سازمان اموال تملیکی درباره خبر مربوط به واگذاری خودروهای لوکس به وزارت خارجه

اظهارنظر مدیرعامل سازمان اموال تملیکی درباره خبر مربوط به واگذاری خودروهای لوکس به وزارت خارجه