اظهارات ضد ایرانی «عمر البشیر» در سفر به عربستان

اظهارات ضد ایرانی «عمر البشیر» در سفر به عربستان

اظهارات ضد ایرانی «عمر البشیر» در سفر به عربستان