اصغرزاده: مگر قالیباف، تهران را با متخصصان اداره نکرد؛ پس چرا مردم تهران به او و فکرش رای ندادند؟

اصغرزاده: مگر قالیباف، تهران را با متخصصان اداره نکرد؛ پس چرا مردم تهران به او و فکرش رای ندادند؟

اصغرزاده: مگر قالیباف، تهران را با متخصصان اداره نکرد؛ پس چرا مردم تهران به او و فکرش رای ندادند؟