اسرائیل قرارداد خرید ۱۷ فروند اف-۳۵ دیگر را نهایی کرد

اسرائیل قرارداد خرید ۱۷ فروند اف-۳۵ دیگر را نهایی کرد

اسرائیل قرارداد خرید ۱۷ فروند اف-۳۵ دیگر را نهایی کرد