استرالیا خواستار استرداد یک تروریست از ترکیه شد

استرالیا خواستار استرداد یک تروریست از ترکیه شد

استرالیا خواستار استرداد یک تروریست از ترکیه شد