استاندار خوزستان: با کسانی که در حق دانشجویان کوتاهی کردند برخورد می‌شود

استاندار خوزستان: با کسانی که در حق دانشجویان کوتاهی کردند برخورد می‌شود

استاندار خوزستان: با کسانی که در حق دانشجویان کوتاهی کردند برخورد می‌شود