اردوغان هر زوج ترکیه ای ساکن اروپا را به داشتن پنج فرزند دعوت کرد

اردوغان هر زوج ترکیه ای ساکن اروپا را به داشتن پنج فرزند دعوت کرد

اردوغان هر زوج ترکیه ای ساکن اروپا را به داشتن پنج فرزند دعوت کرد