اردوغان: صلح پایدار بدون دولت مستقل فلسطین ممکن نیست/ برای ساقط کردن اسد به سوریه لشکر کشیدیم

اردوغان: صلح پایدار بدون دولت مستقل فلسطین ممکن نیست/ برای ساقط کردن اسد به سوریه لشکر کشیدیم
رئیس جمهور ترکیه گفت: امیدهایم به سازمان ملل متحد برای بازگرداندن عدالت به سوریه و پایان دادن به بحران و همچنین کنار گذاشتن اسد از قدرت را از دست داده ام.

اردوغان: صلح پایدار بدون دولت مستقل فلسطین ممکن نیست/ برای ساقط کردن اسد به سوریه لشکر کشیدیم