اردوغان: ترکیه با وضع هرگونه تحریم علیه قطر مخالف است

اردوغان: ترکیه با وضع هرگونه تحریم علیه قطر مخالف است

اردوغان: ترکیه با وضع هرگونه تحریم علیه قطر مخالف است