اردوغان: بدون میانجی‌گری ایران حل بحران های عراق و سوریه غیرممکن است

اردوغان: بدون میانجی‌گری ایران حل بحران های عراق و سوریه غیرممکن است

اردوغان: بدون میانجی‌گری ایران حل بحران های عراق و سوریه غیرممکن است