«اردوغان» بازهم مقامات آلمان را «فاشیست» خطاب کرد

«اردوغان» بازهم مقامات آلمان را «فاشیست» خطاب کرد

«اردوغان» بازهم مقامات آلمان را «فاشیست» خطاب کرد