اردوغان: اگر از شمال سوریه تعرضی به خاک ترکیه شود، وارد عمل می شویم

اردوغان: اگر از شمال سوریه تعرضی به خاک ترکیه شود، وارد عمل می شویم

اردوغان: اگر از شمال سوریه تعرضی به خاک ترکیه شود، وارد عمل می شویم