ارتش پاکستان: درحال حصارکشی مرزهای مشترک با ایران و افغانستان هستیم

ارتش پاکستان: درحال حصارکشی مرزهای مشترک با ایران و افغانستان هستیم

ارتش پاکستان: درحال حصارکشی مرزهای مشترک با ایران و افغانستان هستیم