ارتش سوریه مناطق اشغال شده در شمال جوبر را پس گرفت

ارتش سوریه مناطق اشغال شده در شمال جوبر را پس گرفت

ارتش سوریه مناطق اشغال شده در شمال جوبر را پس گرفت