ارایه صورت حساب در پیشخوان‌های شهرنت بانک شهر

ارایه صورت حساب در پیشخوان‌های شهرنت بانک شهر
مشتریان می‌توانند با حضور در پیشخوان‌های شهرنت به‌صورت آنلاین بارئیس شعبه مجازی ارتباط گرفته و درخواست‌های بانکی خود را به‌صورت غیرحضوری انجام دهند.

ارایه صورت حساب در پیشخوان‌های شهرنت بانک شهر