احکام رقص | حکم شرعی رقص زن براى مرد محرم چیست؟

احکام رقص | حکم شرعی رقص زن براى مرد محرم چیست؟
رقصیدن برای مرد محرم چه حکمی دارد؟؛ رقصیدن اگر باعث تحریک شهوت یا ارتکاب گناه و یا ترتب مفسده شود، قطعاً حرام خواهد بود. آیات عظام امام و خامنه‏ اى: اگر باعث تحریک شهوت یا ارتکاب گناه و یا ترتب مفسده شود، حرام است و در غیر این صورت اشکال…

احکام رقص | حکم شرعی رقص زن براى مرد محرم چیست؟