اتحادیه اروپا خروج بانک صادرات ایران از تحریم‌ها را رسما اعلام کرد

اتحادیه اروپا خروج بانک صادرات ایران از تحریم‌ها را رسما اعلام کرد

اتحادیه اروپا خروج بانک صادرات ایران از تحریم‌ها را رسما اعلام کرد