اتاق مخصوص ایوانکا ترامپ در کاخ سفید!

اتاق مخصوص ایوانکا ترامپ در کاخ سفید!
ایوانکا ترامپ در کاخ سفید اتاقی ویژه خواهد داشت. در حال حاضر وی هیچ عنوان و شغل خاصی در این کاخ و دولت ترامپ ندارد. به گزارش اسپوتنیک، به گفته ی وکیل دختر رئیس جمهور، ایوانکا به صورت داوطلبانه قوانین تعیین شده برای کارکنان دولت را رعایت خواهد کرد. در…

اتاق مخصوص ایوانکا ترامپ در کاخ سفید!