ابوبکر البغدادی شخصاً دستور حملات تروریستی در فیلیپین را صادر کرد

ابوبکر البغدادی شخصاً دستور حملات تروریستی در فیلیپین را صادر کرد

ابوبکر البغدادی شخصاً دستور حملات تروریستی در فیلیپین را صادر کرد