ابلاغ نتیجه بررسی هیأت‌های اجرایی به داوطلبان انتخابات شوراها

ابلاغ نتیجه بررسی هیأت‌های اجرایی به داوطلبان انتخابات شوراها

ابلاغ نتیجه بررسی هیأت‌های اجرایی به داوطلبان انتخابات شوراها