آیت‌الله مکارم‌شیرازی: فعالیت نظام‌مهندسی در کشور نامعقول است/ دست و پاگیر بودن برخی قوانین شهرداری‌

آیت‌الله مکارم‌شیرازی:
فعالیت نظام‌مهندسی در کشور نامعقول است/ دست و پاگیر بودن برخی قوانین شهرداری‌

آیت‌الله مکارم‌شیرازی:
فعالیت نظام‌مهندسی در کشور نامعقول است/ دست و پاگیر بودن برخی قوانین شهرداری‌