آیا تشکیل اتحاد نظامی قطر، ایران و ترکیه واقعی است؟

آیا تشکیل اتحاد نظامی قطر، ایران و ترکیه واقعی است؟
ایران و کمی زودتر از آن، ترکیه از قطر در رویارویی اش با کشورهای عربی همسایه حمایت کردند. امریکا متحدانش را به عدم تعجیل در اعمال تحریم ها فرا می خواند و قطر را کشوری می داند که در آنجا، پایگاه نظامی بزرگش واقع است و با تهران، مخالف اصلی اش در منطقه، قرابت نزدیکی دارد. آیا تشکیل اتحاد نظامی قطر، ایران و ترکیه واقعی است؟ حمایت آنکارا و تهران از دوحه چه تاثیری بر منافع روسیه در خاور نزدیک خواهد داشت؟

آیا تشکیل اتحاد نظامی قطر، ایران و ترکیه واقعی است؟