آنکارا از احتمال لغو توافق پناهجویان با اروپا خبر داد

آنکارا از احتمال لغو توافق پناهجویان با اروپا خبر داد

آنکارا از احتمال لغو توافق پناهجویان با اروپا خبر داد