آمریکا 38 فرد و نهاد روسی و اوکراینی را تحریم کرد

آمریکا 38 فرد و نهاد روسی و اوکراینی را تحریم کرد

آمریکا 38 فرد و نهاد روسی و اوکراینی را تحریم کرد