آمریکا درصدد انتقال پایگاه خود از قطر است

آمریکا درصدد انتقال پایگاه خود از قطر است

آمریکا درصدد انتقال پایگاه خود از قطر است