آل اسحاق: کردستان ایران منطقه امن است و این مسئله برای ایران تنش‌زا نخواهد بود

آل اسحاق: کردستان ایران منطقه امن است و این مسئله برای ایران تنش‌زا نخواهد بود

آل اسحاق: کردستان ایران منطقه امن است و این مسئله برای ایران تنش‌زا نخواهد بود