آقای روحانی! چرا در شوی تبلیغاتی شما دختران و پسران پایکوبی و آواز‌خوانی می‌کردند؟! چرا باید سران فتنه ای که ممنوع التصویرند را تطهیر کنیم؟

آقای روحانی! چرا در شوی تبلیغاتی شما دختران و پسران پایکوبی و آواز‌خوانی می‌کردند؟! چرا باید سران فتنه ای که ممنوع التصویرند را تطهیر کنیم؟
فرمانده سپاه استان همدان در واکنش به دیدار پرحاشیه روحانی در همدان گفت: آقای روحانی ‌در همدان دل خانواده شهدا را به درد آوردید؟‌چرا در شوی تبلیغاتی شما دختران و پسران پایکوبی و آواز‌خوانی می‌کردند؟!.

آقای روحانی! چرا در شوی تبلیغاتی شما دختران و پسران پایکوبی و آواز‌خوانی می‌کردند؟! چرا باید سران فتنه ای که ممنوع التصویرند را تطهیر کنیم؟