آخرین وضعیت جوی و ترافیکی راه های کشور / 12 محور مسدود یا با محدویت تردد

آخرین وضعیت جوی و ترافیکی راه های کشور / 12 محور مسدود یا با محدویت تردد

آخرین وضعیت جوی و ترافیکی راه های کشور / 12 محور مسدود یا با محدویت تردد