آخرین حضور آیت الله هاشمی در راهپیمایی روز قدس

آخرین حضور آیت الله هاشمی در راهپیمایی روز قدس
11 تیر95، آخرین حضور آیت الله هاشمی در راهپیمایی روز قدس؛ نویسنده کتاب سرگذشت فلسطین که سالها روزه داران تحلیلهای دقیق او را در خطبه روز قدس می‌شنیدند، فردا تنها یادش با مردم است

آخرین حضور آیت الله هاشمی در راهپیمایی روز قدس