آتش‌سوزی کابل‌های برق در شهر یاسوج؛ نیمی از شهر در خاموشی فرو رفت

آتش‌سوزی کابل‌های برق در شهر یاسوج؛ نیمی از شهر در خاموشی فرو رفت

آتش‌سوزی کابل‌های برق در شهر یاسوج؛ نیمی از شهر در خاموشی فرو رفت